Diensten

Aanbestedingsproces

Aanbestedingsproces brandveiligheid Bij het vinden van een leverancier/installateur is het mogelijk te kiezen uit verschillende aanbestedingsprocedures. Afhankelijk van ...
Lees meer

Brandveiligheidsinstallaties

Brandveiligheidinstallaties Er zijn twee types brandveiligheidsinstallaties: Passieve brandveiligheidsinstallaties. Dit zijn bijvoorbeeld brandmeldinstallaties op b...
Lees meer

Industrie

Industrie brandveiligheid Industrie kan worden uiteengezet in: procesinstallaties die buiten gebouwen zijn geplaatst, zoals tankopslag of raffinaderijen procesin...
Lees meer

Gebouwen

Brandveiligheid gebouwen De woningwet geeft een duidelijke definitie van een gebouw: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wand...
Lees meer

Vergunningen & juridisch

Vergunningen & juridische ondersteuning (Inter)nationaal wordt gewerkt met vergunningstelsels, in veel gevallen wordt gestart met een bouwvergunning waarna afhankeli...
Lees meer

Technical Due Diligence

Technical Due Diligence Een technical due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beel...
Lees meer

De disciplines van FTC-Europe

  • due diligence
  • vergunningen en juridische ondersteuning
  • gebouwen
  • industrie
  • brandveiligheidsinstallaties
  • aanbestedingsproces

Due Diligence

Via een due diligence-onderzoek stellen we de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie vast en brengen we de risico’s en kansen van de over te nemen onderneming in beeld.

Brandveiligheid van een bouwwerk

Tijdens de due diligence-onderzoeken is de staat van de brandveiligheid in het betreffende bouwwerk een essentieel onderdeel. Veelal zijn de eisen voor de brandveiligheid vastgelegd in vergunningen. Het is ook mogelijk dat bij veranderd gebruik de brandveiligheidsinstallatie(s) niet meer overeenkomstig is(/zijn) met het basisontwerp van de brandveiligheidsinstallatie(s).

Gespecialiseerd in desk- en fieldresearch

FTC-Europe is gespecialiseerd in desk- en fieldresearch. In het verleden heeft FTC-Europe voor verschillende (inter)nationale projecten desk- en fieldresearch uitgevoerd, zoals bij de overname van hotels in Praag, bij het winkelcentrum Maastricht, in hotel Rotterdam en in verscheidene (olie-)opslagterminals in Europese havens, bijvoorbeeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen.

Vergunningen & juridische ondersteuning

(Inter)nationaal wordt gewerkt met vergunningstelsels. In veel gevallen start de bouw met een bouwvergunning, waarna men, afhankelijk van de situatie, een gebruiksvergunning of een melding brandveiligheid dient aan te vragen.

Begeleiding in het vergunningenproces

In een proces met vergunningstelsels is het van belang in de startfase al strategische overwegingen te maken ten einde het proces zo efficiënt mogelijk, zowel financieel als technisch, te laten verlopen. Een vergunning is in feite een contractuele afspraak tussen een publieke en private partij waarbij mogelijk een verschil van inzicht is of ontstaat in een latere fase.

Op basis van onze kennis en ervaring kunnen we aangeven welke brandveiligheidsmaatregelen genomen moeten worden die eventueel tot vertraging van het bouwproces zouden kunnen leiden. Het is beter om dat vooraf te weten dan achteraf voor verrassingen te komen staan. FTC-Europe begeleidt u ook bij het aanvragen van een gebruiksvergunning of een melding ‘brandveilig gebruik’.

Begeleiding bij verschil van inzicht over vergunningen

Bij een verschil van inzicht is het voor het bevoegd gezag mogelijk handhavingsprocedures te starten. Hierbij is de vraag of het bevoegd gezag in zijn recht staat. Bij bijvoorbeeld de eis van het bevoegd gezag om aanvullende brandveiligheidsmaatregelen te nemen, kunnen vragen hierover door FTC-Europe in samenwerking met deskundige juristen beantwoord worden.

FTC-Europe overlegt met de opdrachtgever en zo nodig met een jurist om het eventuele probleem te analyseren en/of te bespreken. In een dergelijke bespreking wordt de handhaafbaarheid van wet- en regelgeving beoordeeld, gekeken naar afgegeven vergunning(en) en de situatie beoordeeld. Aan de hand van deze informatie bepalen we een strategie en op welke wijze we in gesprek gaan met het bevoegd gezag.

 

Referenties